VOP z photoartu

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE NÁKUP V TOMTO INTERNETOVOM OBCHODE

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.potlacmobil.sk je:

ProDesign Slovakia, s.r.o.

Bernolákovská 18/A

90028 Ivanka pri Dunaji

IČO: 48 326 429

DIČ: 2120129297

zapísaná na obchodnom registri  Okresného  súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 106425/B

Adresa prevádzky / osobného odberu:
ProDesign Slovakia, s.r.o.

Bernolákovská 18/A

90028 Ivanka pri Dunaji

Orgánom dozoru je Slovenská Obchodná Inšpekcia,Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1.1 Podmienky upravujú práva a povinnosti medzi spoločnosťou ProDesign Slovakia,s.r.o, so sídlom Bernolákovská 18/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika, IČO: 48 326 429, Bankové spojenie: SLSP, účet:5077530061/0900 , zapísanou v Obchodnom registriOkresného  súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.106425/B, (ďalej len "Predávajúci") a fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá prostredníctvom internetovej stránkyhttp://www.potlacmobil.sk (ďalej len "Stránka") kupuje ponúkaný tovar (ďalej len "Kupujúci").

1.2 Na zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom (§2 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov) sa Čl. 5 a 6 Podmienok nepoužije. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami uvedenými v predchádzajúcej vete, ktoré nie sú Podmienkami upravené sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

1.3 Práva zákazníka internetového obchodu:
www.potlacmobil.sk  e-shop je virtuálny obchod, ktorý sa riadi rovnakými obchodnými vzťahmi ako obchod „kamenný“, tzn. že zákazník virtuálneho obchodu má rovnaké práva, ako zákazník obchodu „kamenného“. Platia rovnaké reklamačné pravidlá a obchodný zákonník, ktorý vytyčuje základné práva nielen zákazníkov, ale i obchodníkov (dodávateľov). Preto, ak niektoré zásady obchodných vzťahov medzi zákazníkom a obchodníkom nie sú uvedené v týchto podmienkach, riadia sa platným Obchodným zákonníkom.

Článok 2

Uzavretie zmluvy

2.1 Návrh na uzavretie zmluvy (objednávka) je Kupujúci povinný zaslať Predávajúcemu prostredníctvom elektronického formuláru, ktorý je umiestnený na Stránke alebo E-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.tudio.sk. Zaradenie konkrétnej položky do formuláru uskutoční Kupujúci kliknutím na ikonu „pridať do košíka“ . Kliknutím na ikonu „Môj košík“ Kupujúci potvrdí druh a množstvo tovaru, ktorý je predmetom objednávky. Po vyplnení údajov potrebných na prihlásenie (už registrovaný užívateľ), resp. registráciu (nezaregistrovaný užívateľ) kliknutím na ikonu „potvrdiť objednávku“ zašle Kupujúci objednávku Predávajúcemu. Ak kupujúci uskutočňuje objednávku prostredníctvom e-mailu, e-mail musí obsahovať okrem objednávaného tovaru a grafických dát, nasledujúce údaje: 
1. Meno a priezvisko kupujúceho
2. Adresa trvalého bydliska
3. Spôsob prevzatia tovaru 
4. Adresa doručovania tovaru a tel. číslo (Iba ak sa má tovar posielať poštou)

2.2 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu zaslať Kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky. Spotrebiteľská zmluva je uzavretá okamihom, kedy dôjde Kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky Predávajúcim.

2.3 Až do okamihu doručenia oznámenia o prijatí objednávky Kupujúcemu je Kupujúci oprávnený objednávku zrušiť.

2.4 Od zverejnenia tovaru na Stránke je Predávajúci viazaný podmienkami jeho predaja.

2.5 Akúkoľvek ďalšiu elektronickú komunikáciu v súvislosti s právami a povinnosťami zmluvných strán zo zmluvy je Kupujúci povinný zasielať Predávajúcemu na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Článok 3

Kúpna cena, náklady na dodanie tovaru, záloha

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci kupuje od Predávajúceho tovar za cenu, ktorá je v čase odoslania objednávky Predávajúcemu uvedená na Stránke ako kúpna cena tovaru.

3.2 V prípade, že si Kupujúci neprevezme tovar na adrese prevádzky - osobného odberu:
ProDesign Slovakia,Bernolákovská 18/A, 90028 Ivanka pri Dunaji ,  ale vyberie si zásielkovú službu,  je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu a náklady spojené s dodaním tovaru vo výške určenej v potvrdení objednávky doručenej Kupujúcemu na email. 

3.3 Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru včas a riadne. Záväzok Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu a náklady spojené s dodaním tovaru sa považuje za splnený okamihom pripísania finančných prostriedkov na bankový účet Predávajúceho uvedený v Čl. I. Podmienok. 

3.4 Kúpna cena a náklady spojené s dodaním tovaru sú splatné okamihom doručenia tovaru Kupujúcemu ak podmienky neustanovujú inak.

3.5 Faktúra, ktorá zároveň slúži ako dodací list bude Kupujúcemu doručená v balíku spolu s tovarom. 

3.6 Predávajúci nie je platcom DPH.

3.7 Kúpna Cena je uvedená pri každom v EURO mene. Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať tieto ceny podľa aktuálnych cien výrobcov, či distribútorov tohto tovaru.
Ceny uvádzané pri tovare na stránkach nezahŕňajú poštovné a balné, poistenie, či iný spôsob dopravy tovaru k zákazníkovi.

Článok 4

Dodanie tovaru

4.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar v lehote, ktorá je uvedená na Stránke (záložka „Doručenie tovaru“). Lehota na dodanie tovaru začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola uzavretá zmluva. 

4.2 Po doručení tovaru do sídla Predávajúceho dodávateľom je Predávajúci povinný bez zbytočného odkladu túto skutočnosť oznámiť Kupujúcemu a navrhnúť Kupujúcemu deň a čas, v ktorom bude Kupujúcemu tovar odovzdaný.

4.3 Kupujúci je povinný tovar včas a riadne prevziať. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu, pásky, resp. pečate a prípadné poškodenie obalu tovaru alebo pásky, resp. pečate ihneď oznámiť kuriérovi. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci ďalej povinný skontrolovať či obsah balíka množstvom a svojou povahou zodpovedá jeho objednávke a či tovar neobsahuje zjavné vady. V prípade nesúladu dodaného tovaru s objednávkou alebo v prípade existencie zjavných vád tovaru je Kupujúci povinný túto skutočnosť písomne poznamenať v dodacom liste. 

4.4 Za tovar je zodpovedná spoločnosť ProDesign Slovakia,s.r.o., po dobu jeho prevzatia zákazníkom. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom od doby, kedy je zákazníkovi umožnené fyzicky s tovarom disponovať. V prípade prevzatia poškodeného tovaru (obal ) od kuriéra a nevyužitia okamžitej kontroly obsahu balíka nebudú neskoršie reklamácie brané na zreteľ a ProDesign Slovakia,s.r.o., nenesie za poškodenie tovaru počas jeho transportu žiadnu zodpovednosť. Táto spadá do kompetencie prepravcu!

4.5 Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata tovaru zjavná pri jeho prevzatí, je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu a dopravcovi vznik škody bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia tovaru. Nasledujúci pracovný deň po oznámení vzniku škody spíše zástupca dopravcu s Kupujúcim zápis o škode. Po obdržaní zápisu o škode je Kupujúci oprávnený uplatňovať vady tovaru spôsobné jeho poškodením alebo čiastočnou stratou u Predávajúceho.

Článok 5

Záruka, vady tovaru, reklamácia, servis

5.1 Predávajúci poskytuje na tovar záruku v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim.

5.2 Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené jeho užívaním v rozpore s účelom používania alebo pokynmi uvedenými v návode na použitie, mechanickým poškodením, vystavením tovaru nebezpečným následkom tepelného a/alebo elektromagnetického žiarenia, pôsobením poveternostných vplyvov a vplyvov okolia (vlhkosť, prašnosť, priame slnečné žiarenie, vibrácie),  a neoprávnenými zásahmi do tovaru.

5.3 V prípade vzniku vád tovaru počas záručnej doby je Kupujúci oprávnený reklamovať vady na adrese Prevádzky  ProDesign Slovakia,s.r.o, Bernolákovská 18/A, 90028 Ivanka pri Dunaji,  formou balíka.

5.4 Pri uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti za vady je Kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe tovaru (faktúru/pokladničný blok), záručný list a písomne oznámiť podstatu vady tovaru. Kupujúci je povinný odovzdať tovar spolu s príslušenstvom. V prípade zasielania tovaru je Kupujúci povinný uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu tovaru pred poškodením počas prepravy a zaslať ho formu balíka na adresu Prevádzky  ProDesign Slovakia,s.r.o, Bernolákovská 18/A, 90028 Ivanka pri Dunaji. Po prijatí reklamovaného tovaru bude vystavený Reklamačný zápis a Predávajúci je povinný túto reklamáciu vyriešiť najneskôr do 30 (tridsať) dní od jej zápisu a doručenia reklamovaného tovaru.

5.5 Reklamačný protokol bude vystavený po prijatí reklamácie. Vybavenie reklamácie bude kupujúcemu oznámené písomným dokladom.

5.6 V prípade, že oprava chybného tovaru alebo jeho výmena nie je možná, je predávajúci oprávnený pristúpiť k zrušeniu zmluvy vystavením dobropisu kupujúcemu v nákupnej ceny tovaru v deň nákupu bez poštovného.

5.7 Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný alebo nespĺňa kritéria výrobcu pre záručnú reklamáciu, považuje sa reklamácia za neoprávnenú a reklamovaný výrobok bude kupujúcemu vrátený. 

5.8 Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho.

POSTUP REKLAMÁCIE:
1. Čo najskôr nás informovať na emailom alebo telefonicky.
2. Poslať produkt späť na adresu firmy: ProDesign Slovakia,s.r.o, Bernolákovská 18/A, 90028 Ivanka pri Dunaji
Reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

5.9.1 Odstrániteľné poškodenie:
5.9.1.1 Ak ide o poškodenie, ktoré možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bolo bezplatne, včas a riadne odstránené. Predávajúci je povinný poškodenie bez zbytočného odkladu odstrániť.
5.9.1.2 Kupujúci môže namiesto odstránenia poškodenia požadovať výmenu veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť poškodenia.
5.9.1.3  Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia poškodenia vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
5.9.1.4 Ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa poškodenia po oprave alebo pre väčší počet poškodení vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť, t.j. právo na vrátenie kúpnej ceny (právo výberu má kupujúci).

5.9.2 Neodstrániteľné poškodenie:
5.9.2.1 Ak ide o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť (právo výberu má kupujúci).
5.9.2.2 Ak ide o iné neodstrániteľné chyby (t.j. také, ktoré nebránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby), kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Článok 6

Odstúpenie od zmluvy

6.1 V prípade, že Predávajúci nemôže splniť zmluvu pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo vyrobiť, je povinný o tom bezodkladne informovať Kupujúceho a do pätnástich (15) dní mu vrátiť plnú sumu zaplatenú za tovar. 

6.2 Doručením oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane sa zmluva zrušuje. Zmluvné strany sú si bez zbytočného odkladu povinné vrátiť plnenia, ktoré si na základe zmluvy navzájom poskytli. 

6.3 Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich (7) pracovných dní odo dňa prevzatia zakúpeného tovaru. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Spotrebiteľ v lehote siedmich pracovných dní (7) odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti tovar aj so všetkým príslušenstvom predávajúcemu bez ohľadu na to, či tovar bol použitý, alebo má vady, ktoré spotrebiteľ nespôsobil; primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Kupujúci zašle tovar späť na adresu Prevádzky  ProDesign Slovakia,s.r.o, Bernolákovská 18/A, 90028 Ivanka pri Dunaji  formou balíka, nie dobierky, a predávajúci po prevzatí balíka tovar skontroluje a pošle Kupujúcemu plnú sumu za vrátený tovar na bankový účet zvolený Kupujúcim formou bankového prevodu najneskôr do 15 dní od doručenia vráteného tovaru Predavajúcemu.

6.4 Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi plnú sumu zaplatenú za tovar alebo za službu, alebo vrátiť spotrebiteľovi preddavok najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, alebo služieb. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívným požiadavkám a nebol vadný.

6.5 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

- v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)

- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet  v lehote 5-tich kalendárnych dní.

6.6 Spotrebiteľnemá právo odstúpiť od zmluvy, ak ide o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a určeného osobitne pre jedného kupujúceho (t.j. ak ide o tovar s vybraným potlačeným motívom).

Podrobný zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji pre tento e-shop www.mmfishing.sk

Článok 7

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Článok 8

Záverečné ustanovenia

8.1 Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na Stránke.

8.2 Zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami je uzavretý podľa Obchodného zákona SR.

8.3 Zaslaním objednávky Kupujúci poskytuje Predávajúcemu súhlas na spracovanie jeho osobných údajov pre účely plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a pre účely poskytovania informácií o produktoch a službách Predávajúceho Kupujúcemu. Tento súhlas je Kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať.

  • Videní: 13617

© 2015 ProDesign Slovakia, s.r.o. - All rights reserved. Created by & Hosting COLOR Studio