Všeobecné obchodné podmienky - fotopráce

§ 1 Platnosť
Pre obchodný vzťah medzi ProDesign Slovakia, s.r.o.,Bernolákovská 18/A, 90028 Ivanka pri Dunaji, prevádzkovateľom značky Photo Art studio (ďalej ProDesign Slovakia, s.r.o.) a objednávateľom platia výhradne nasledujúce obchodné podmienky v znení ako sú uvedené na Internete v čase objednávania. Za účelom on-line objednávania si objednávateľ môže tieto všeobecné obchodné podmienky uložiť vo svojom počítači a/alebo vytlačiť. Photoart studio používa pre realizácie Online-Fotoservisu infraštruktúru a software firmy Color Studio. Za účelom spracovania objednávok sa firme Photoart studio ďalej postúpia iba tie osobné údaje a obrazové údaje, ktoré sú potrebné pre riadne spracovanie objednávky.
 
§ 2 Zmluvný partner
Zmluvným partnerom objednávateľa je firma ProDesign Slovakia, s.r.o., Bratislava
 
§ 3 Uzavretie zmluvy
Objednávateľ zadal spoločnosti ProDesign Slovakia, s.r.o. objednávku na výrobu digitálnych fotografií, fotoproduktov (ďalej: "tovar"). Zmluva sa považuje za uzavretú po tom, ako ProDesign Slovakia, s.r.o. potvrdí prostredníctvom e-mailu objednávku, ktorú firme ProDesign Slovakia, s.r.o. zadal objednávateľ cez internet.
 
§ 4 Ceny
Dodávka tovaru sa uskutoční za ceny, ktoré sú platné v deň uzatvorenia zmluvy, tak ako sú uvedené na danej webovej stránke. Cena obsahuje hodnotu objednávky, poplatok za spracovanie dát a prepravné náklady /poštovné/ vrátane všetkých daní a iných súčastí ceny. Za každú produktovú skupinu /napr. fotografie a fotodarčeky/ sa účtuje zvlášť poplatok za spracovanie dát /poštovné/. Všetky ceny sa rozumejú v eurách (EUR). Cena zahŕňa v súčasnosti platnú daň z pridanej hodnoty (DPH). Ceny počas akcií sú v cenníku na internetovej stránke už zobrazované ako akciové.
 
§ 5 Právo zrušenia, právo vrátenia
Právo zrušiť objednávku je vylúčené vzhľadom na to, že fotografie a fotoprodukty sú vyhotovené podľa požiadaviek objednávateľa a boli prispôsobené výlučne pre jeho osobnú potrebu.
 
Zmeny a taktiež storno už prijatých objednávkach na spracovanie, nie je možné uskutočniť zo strany výrobcu - ProDesign Slovakia, s.r.o. Odoslaná objednávka na spracovanie je už záväzná.
 
§ 6 Dodanie, odoslanie
Dodanie alebo prevzatie objednávky sa vykoná v súlade s ustanoveniami, ako sú uvedené na webovej stránke, pokiaľ sa medzi objednávateľom a ProDesign Slovakia, s.r.o. nedohodne inak. Firma ProDesign Slovakia, s.r.o.je oprávnená uskutočniť čiastočné dodávky.
 
Všetky foto-produkty je možné dodať iba v rámci Slovenskej republiky. Pri objednávke rôznych formátov fotografií v jednej zákazke sa dodací termín môže predĺžiť.
Omeškanie dodávky zo strany ProDesign Slovakia, s.r.o. neoprávňuje objednávateľa na náhradu škody.
V prípade, že sa dohodlo vyzdvihnutie objednávky, je objednávateľ povinný vyzdvihnúť tovar čím skôr po vyhotovení vo filiálke alebo adresu, ktorú určil počas objednávky. Vyhotovené objednávky je možné vyzdvihnúť max. do 3 mesiacoch odo dňa vyhotovenia objednávky. Po tomto termíne budú zákazky automaticky skartované. V prípade, ak nastanú neočakávané okolnosti, ktoré zabránia výrobcovi / ProDesign Slovakia, s.r.o. / zhotoviť a dodať foto-produkt v dodacej lehote, má výrobca právo primerane predĺžiť termín dodávky alebo od zmluvy odstúpiť. Ani v jednom prípade nenesie výrobca zodpovednosť za vzniknuté škody.
Neočakávané okolnosti sa považujú napríklad akcie, technické závady v laboratóriu, Vianočná sezóna atď.
 
§ 7 Platba
Platba za objednávku sa uskutoční na filiálke alebo na Slovenskej pošte, ktorú si určil objednávateľ ako adresu pre doručenie objednávky.
 
§ 8 Započítanie
Započítanie zo strany objednávateľa nie je možné.
 
§9 Výhrada vlastníctva
Tovar zostáva vo vlastníctve ProDesign Slovakia, s.r.o. až do úplného zaplatenie všetkých tovarov z jednej a tej istej objednávky.
 
§ 10 Záruka
Tovar je vadný, ak nezodpovedá technickým štandardom digitálneho vyvolania a spracovania fotografie. Objednávateľ je povinný uplatniť zrejmé, bez osobitného prezerania nápadné vady bezodkladne pri dodaní tovaru, najneskôr však do dvoch týždňov od obdržania. Neskoršie uplatnenie zrejmých vád je vylúčené. Pri oprávnených reklamáciách má ProDesign Slovakia, s.r.o. najskôr právo na náhradnú dodávku. Iba v prípade, že náhradná dodávka nie je možná alebo bude chybná, je objednávateľ oprávnený požadovať zrušenie zmluvy alebo zníženie ceny. Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný vrátiť celý tovar. V ostatnom sa záruka riadi predpismi obchodného práva. Zodpovednosť za následné škody je vylúčená.
 
§ 11 Ručenie
ProDesign Slovakia, s.r.o. ručí za škody na tovare samotnom len do odoslania objednávky. Ďalšie nároky objednávateľa bez ohľadu na právny titul sú vylúčené. ProDesign Slovakia, s.r.o. neručí za poškodenie alebo stratu údajov na nosičoch údajoch objednávateľa alebo na nosičoch ProDesign Slovakia, s.r.o. alebo na elektronických prenosových cestách a v elektronických sieťach. ProDesign Slovakia, s.r.o. neručí za vlastnosti produktov. Za prisľúbené vlastnosti ručí len vtedy, ak ProDesign Slovakia, s.r.o.. takýto prísľub poskytol výslovne a v písomnej forme. Vyššie uvedené obmedzenie ručenia sa nevzťahuje na prípad hrubej nedbalosti alebo úmyslu zo strany ProDesign Slovakia, s.r.o.
 
§ 12 Ochrana údajov, zabezpečenie údajov
Objednávateľovi je známe a súhlasí s tým, že osobné údaje potrebné na realizáciu zákazky /objednávky/ ako aj archiváciu sú uložené na nosičoch údajov. Výslovné súhlasí so zisťovaním, spracovávaním a využívaním osobných údajov. Toto spracovanie sa deje s prihliadnutím na zákon o ochrane údajov. ProDesign Slovakia, s.r.o. zaobchádza so všetkými údajmi dôverne. Objednávateľ má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti. ProDesign Slovakia, s.r.o.pri udelení zákazky predpokladá, že objednávateľ svoje záznamy zálohuje aj v čase po dodaní prác. ProDesign Slovakia, s.r.o.. údaje, ktoré jej poskytol objednávateľ, nezálohuje. Obrazové údaje, ktoré zaslal objednávateľ budú vymazané.
 
§ 13 Autorské práva, trestné právo
Za obsah prenášaných obrazových súborov zodpovedá výlučne objednávateľ samotný. U všetkých prác prenesených na Photo Art studio, ako aj pri archivovaní obrazových údajov sa predpokladá, že objednávateľ vlastní potrebné autorské, značkové alebo iné práva. Následky z prípadného porušenia týchto práv nesie sám objednávateľ. 
Objednávateľ súčasne s udelením zákazky vyhlasuje, že obsah prenášaných obrazových súborov neporušuje trestné zákony, predovšetkým sa nim neporušujú predpisy proti šíreniu detskej pornografie. Ak by ProDesign Slovakia, s.r.o. zistil porušenie tohto vyhlásenia, podá bezodkladne príslušné oznámenie orgánom činným v trestnom konaní.
 
§ 14 Miesto plnenia, sídlo súdu a použité právo
Miesto plnenia pre všetky záväzky zo zmluvného vzťahu je sídlo spoločnosti ProDesign Slovakia, s.r.o. V právnym sporoch v súvislosti s obchodným vzťahom platí výlučne slovenský právny poriadok. Ak objednávateľ pri podaní žaloby nemá žiadne bydlisko alebo trvalý pobyt na Slovensku, je potom sídlom súdu Bratislava.
 
§ 15 Salvatorská klauzula
Ak sú alebo sa stanú neplatnými jednotlivé ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok a/alebo doplňujúcej zmluvy, ostáva tým platnosť ostatných ustanovení nedotknutá.
Platnými zostávajú pre obidve strany V prípade neplatnosti jedného jediného ustanovenia budú sa obidvaja zmluvní partneri usilovať s prihliadnutím na obojstranné záujmy dosiahnuť novú dohodu, ktorá sa bude čo najviac približovať ekonomickému účelu neplatného ustanovenia.

ProDesign Slovakia, s.r.o., Bernolákovská 18/A, 90028 Ivanka pri Dunaji

 

  • Videní: 19113

© 2015 ProDesign Slovakia, s.r.o. - All rights reserved. Created by & Hosting COLOR Studio